آموزش عیب یابی و تعمیر استپرموتور

۱۳۹۶/۱۲/۱۰      ۲۴۷۴۶

۱-سوئیچ را در حالت off قرار دهید.

۲-کانکتور دسته سیم استپرموتور را با آزاد کردن خارضامن جدا کنید.
 
۳-مقدار مقاومت الکتریکی سیم پیچ های استپر موتور را اندازه گیری کنید.
 
۴-مولتی متر را در وضعیت اهم قرار دهید.
 
۵-پراپ های مولتی متررا به پایه های (DوA) وسپس (CوB) وصل کنید.
 
 

اگرمقاومت ۴۸ الی ۵۵ اهم است استپر موتور سالم است.

 
۱ -دسته سیم استپر موتور را از نظر قطع بودن بررسی کنید،
 
۲ -کابل منفی باتری راجدا کنید.
 
۳ -سوکت خاکستری رنگ (M²) راازECU جدا کنید.
 
۴ -مولتی متر رادر وضعیت اهمی یا تست دیودی قرار دهید.
 
۵ -چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم و ترمینال ها را بررسی کنید؛
 
✅ -مابین ترمینالE۳ و ترمینال D۱ از سوکت خاکستری رنگ ECU
 
✅ -مابین ترمینال D۲ و ترمینال D۳ از سوکت خاکستری رنگ ECU
 

❗️ توجه: خرابی یا عملکرد نامطلوب استپر موتور وضعیت های زیر را ایجاد می کند:

 

۱-عدم پایداری دورآرام موتور.
 
۲-خاموش شدن موتور با رهاکردن پدال گاز.
 
۳-افزایش بیش ازحد دورآرام موتور.
 
۴-کاهش دورموتور هنگام فعال شدن کمپرسور کولر در دور آرام.
 
❗️توجه۲: جرم گرفتگی استپر موتور و نشیمنگاه روی محفظه دریچه گاز باعث عدم پایداری(متغیربودن)دورآرام می شود. می توان با پیاده کردن و تمیز کردن استپر موتور نشیمنگاه آن عیب رابرطرف کرد.
 

♻️ تنظیم استپر موتور:

 
۱-بادستگاه عیب یاب.
 
۲-به روش باز وبسته کردن سوئیچ:
 
✅ در این روش سوئیچ خودرو را باز کنید و۷ ثانیه صبرکنید وبعد سوئیچ را ببندید و ۷ ثانیه صبر کنید، این کار را ۶ بار انجام دهید به صورت پیوسته، استپر موتور تنظیم میشود.
 
❗️ اخطار:
 
♦️-اتصال ولتاژ۱۲V باتری به پایه های استپر موتور باعث خرابی قطعه می گردد.
 
♦️-بیرون کشیدن محور استپر موتور باعث خرابی وازتنظیم خارج شدن آن می شود

مطالب مشابه
نظرات
ثبت نظر