قیمت روز باتری خودرو

آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

فالکون
قیمت (تومان) آمپر
-
  ۴۵ اتمی
۳۸۵,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۵۱۵,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
-
  ۶۲ اتمی
-
  ۶۶ اتمی
-
  ۷۰ اتمی
-
  ۷۵ اتمی
-
  ۸۰ اتمی
-
  ۹۰ اتمی
-
  ۱۰۰ اتمی
کابوک
قیمت (تومان) آمپر
۳۰۸,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۵۱,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۶۲,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۹۷,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۳۹۹,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
سهند
قیمت (تومان) آمپر
۲۸۶,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۳۰۹,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۵۲,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۶۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۹۷,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۳۹۹,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۴۶۵,۰۰۰
  ۹۰ اتمی
۴۶۸,۰۰۰
  ۹۰ اسیدی
۵۱۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اسیدی
۶۱۰,۰۰۰
  ۱۲۰ اسیدی
۷۵۶,۰۰۰
  ۱۵۰ اسیدی
۹۵۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اسیدی
هندل
قیمت (تومان) آمپر
۳۴۷,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۸۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۴۲۱,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۴۹,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۷۶,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
واریان
قیمت (تومان) آمپر
۲۷۲,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۲۵۸,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۳۰۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۳۳۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۳۵۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
-
  ۱۰۰ اتمی
صبا باطری
قیمت (تومان) آمپر
۲۸۰,۰۰۰
  آرمو ۵۰
۳۰۰,۰۰۰
  آرمو ۵۵
۳۳۰,۰۰۰
  آرمو ۶۰
۳۵۰,۰۰۰
  آرمو ۶۶
۳۸۵,۰۰۰
  آرمو ۷۰
۳۹۰,۰۰۰
  آرمو ۷۴
۴۵۰,۰۰۰
  آرمو ۸۸
۴۷۰,۰۰۰
  آرمو ۹۰
۵۲۰,۰۰۰
  آرمو ۱۰۰
۶۱۰,۰۰۰
  آرمو ۱۲۰
۷۵۰,۰۰۰
  آرمو ۱۵۰
۹۶۰,۰۰۰
  آرمو ۲۰۰
۲۸۵,۰۰۰
  واریان ۵۰
۳۱۰,۰۰۰
  واریان ۵۵
۳۳۵,۰۰۰
  واریان ۶۰
۳۶۰,۰۰۰
  واریان ۶۶
۳۹۰,۰۰۰
  واریان ۷۰
۳۹۵,۰۰۰
  واریان ۷۴
۴۷۵,۰۰۰
  واریان ۹۰
-
  واریان ۱۰۰
-
  واریان ۱۲۰
پوما
قیمت (تومان) آمپر
۳۸۵,۰۰۰
  ۳۵
۴۷۰,۰۰۰
  ۴۵
۵۴۰,۰۰۰
  ۵۵
۵۸۰,۰۰۰
  ۶۰
۵۹۵,۰۰۰
  ۶۲
۶۳۰,۰۰۰
  ۶۶
۶۷۰,۰۰۰
  ۷۰
۶۹۵,۰۰۰
  ۷۴
۸۱۵,۰۰۰
  ۸۸
۸۵۵,۰۰۰
  ۹۰
۹۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰
  ۱۲۰
۱,۳۴۰,۰۰۰
  ۱۵۰
۱,۵۱۰,۰۰۰
  ۱۷۰
۱,۷۶۰,۰۰۰
  ۲۰۰
سوزوکی
قیمت (تومان) آمپر
۳۴۰,۰۰۰
  ۳۵
۳۸۰,۰۰۰
  ۴۵
۴۱۰,۰۰۰
  ۵۵
۴۴۰,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۴۷۵,۰۰۰
  ۶۶
۵۱۰,۰۰۰
  ۷۰
۵۲۰,۰۰۰
  ۷۴
۶۱۵,۰۰۰
  ۸۸
-
  ۹۰
۶۹۰,۰۰۰
  ۱۰۰
۸۳۰,۰۰۰
  ۱۲۰
۱,۰۱۰,۰۰۰
  ۱۵۰
-
  ۱۶۰
۱,۲۶۰,۰۰۰
  ۱۹۰
۱,۳۲۰,۰۰۰
  ۲۰۰
اوربیتال (سپاهان)
قیمت (تومان) آمپر
۳۰۰,۰۰۰
  ۳۵ ( اتمی )
۳۴۰,۰۰۰
  ۴۵ ( اتمی )
۳۵۰,۰۰۰
  ۵۰ ( اتمی )
۳۸۰,۰۰۰
  ۵۵ ( اتمی )
۴۰۰,۰۰۰
  ۶۰ ( اتمی )
۴۴۰,۰۰۰
  ۶۶ ( اتمی )
۴۷۰,۰۰۰
  ۷۰ ( اتمی )
۴۹۰,۰۰۰
  ۷۴ ( اتمی )
۵۹۵,۰۰۰
  ۸۸ ( اتمی )
۶۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ ( اتمی )
۷۶۰,۰۰۰
  ۱۲۰ ( اتمی )
۹۳۰,۰۰۰
  ۱۵۰ ( اتمی )
۱,۰۵۰,۰۰۰
  ۱۷۰ ( اتمی )
۱,۱۶۰,۰۰۰
  ۱۹۰ ( اتمی )
۱,۲۱۰,۰۰۰
  ۲۰۰ ( اتمی )
اتمیک
قیمت (تومان) آمپر
۳۰۰,۰۰۰
  ۳۵ اتمی
۳۴۰,۰۰۰
  ۴۵ اتمی
۳۵۰,۰۰۰
  ۵۰ اتمی
۳۸۰,۰۰۰
  ۵۵ اتمی
۴۱۰,۰۰۰
  ۶۰ اتمی
۴۴۰,۰۰۰
  ۶۶ اتمی
۴۷۰,۰۰۰
  ۷۰ اتمی
۴۹۰,۰۰۰
  ۷۴ اتمی
۵۹۵,۰۰۰
  ۸۸ اتمی
۶۵۰,۰۰۰
  ۱۰۰ اتمی
۹۳۰,۰۰۰
  ۱۵۰ اتمی
۱,۱۶۰,۰۰۰
  ۱۹۰ اتمی
۱,۲۱۰,۰۰۰
  ۲۰۰ اتمی
برنا
قیمت (تومان) آمپر
۲۸۰,۰۰۰
  ۳۵
۳۰۰,۰۰۰
  ۴۵
۳۲۰,۰۰۰
  ۵۰
۳۴۵,۰۰۰
  ۵۵
۳۸۰,۰۰۰
  ۶۰
-
  ۶۲
۴۲۰,۰۰۰
  ۶۶
۴۴۰,۰۰۰
  ۷۰
۴۷۵,۰۰۰
  ۷۴
-
  ۸۰
-
  ۸۸
-
  ۹۰
-
  ۱۰۰
-
  ۱۲۰
-
  ۱۵۰
-
  ۲۰۰
//